Baggrund for kampagnen

26 august, 2019

I Anima mener vi, at danskerne har krav på at høre hele historien om, hvordan man laver mælk i Danmark.

Derfor har vi indledt en langsigtet indsats for at kaste lys over mælkeindustriens skyggesider.

Læs mere her og bliv klogere på de dele af dansk mælkeproduktionen, som industrien ikke vil have, du kender til.

I øjeblikket har vi fokus på den ulovlige slagtning af højdrægtige (højgravide) malkekøer i Danmark. Vi kalder kampagnen Med kalven i maven, og du kan læse mere her.

Nedenfor kan du dykke ned i tallene bag kampagnen.

Hvad siger loven om slagtning af drægtige køer?

Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden:

§ 1. Slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden er forbudt1.

Malkekøer i sidste tiendedel af drægtighedsperioden betegnes som højdrægtige. Transporten til slagteriet anses for unødvendigt belastende for et højdrægtigt dyr, og i værste tilfælde risikerer koen at gå i fødsel undervejs.

Hvor kommer tallene i kampagnen fra?

Vores tal er baseret på to danske undersøgelser, som omfattede hhv. 6122 og 5043 malkekøer. I begge undersøgelser registrerede man den samlede andel gravide køer, andelen af køer, der var gravide i sidste tredjedel af graviditeten, og endelig andelen af køer, der  juridisk betegnes som højgravide, altså gravide i sidste tiendedel af graviditeten.

Sådan er vi kommet frem til vores tal

Ifølge SEGES (et videnscenter under Landbrug & Fødevarer) er ca. 90 procent af slagtede køer i Danmark malkekøer. Således blev der i 2017 slagtet omkring 156.240 malkekøer.
Når vi angiver, hvor mange drægtige køer, der årligt slagtes i Danmark; hvor mange af dem, der er i sidste trimester; og hvor mange af dem, der er højdrægtige, gør vi det som et vægtet gennemsnit med udgangspunkt i dels de procentandele, som undersøgelserne af de hhv. 612 og 504 malkekøer fandt, og dels antallet af slagtede malkekøer fra 2017. 

Det vægtede gennemsnit er beregnet således:
 

Tallene ét for ét

“Det anslås, at danske mælkeproducenter årligt sender mere end 40.000 drægtige køer til slagtning”

Ud af en prøvestørrelse på 612 malkekøer var 28% af køerne drægtige. 28 procent af 156.240 er 43.747. 
Statistisk usikkerhed: det konkluderes i udgivelsen af undersøgelsen fra 2016, at man med 95% sikkerhed kan sige, at andelen af slagtede malkekøer, der er drægtige ved slagtning, i virkeligheden er mellem 24% og 32% (Konfidensinterval 24%-32%).

Ud af en prøvestørrelse på 504 malkekøer var 23% af køerne drægtige. 23 procent af 156.240 er 35.935. 

Det vægtede gennemsnit af de to prøver er:
0,5484 * 43.747 + 0,4516 * 35.935 = 40.219

“Det anslås, at omkring 9000 af de gravide malkekøer, der sendes til slagtning er gravide i tredje trimester..”

Ud af en prøvestørrelse på 612 malkekøer var 5,7% af køerne drægtige i sidste trimester (7., 8. og 9. måned af drægtighedsperioden). 5,7% af 156.240 er 8.906. 
Statistisk usikkerhed: I udgivelsen af undersøgelsen fra 2016 er der ikke udregnet konfidensinterval for de 5,7%.

Ud af en prøvestørrelse på 504 malkekøer var 6% af køerne drægtige i sidste trimester (7., 8. og 9. måned af drægtighedsperioden). 6% af 156.240 er 9374. 

Det vægtede gennemsnit af de to prøver er:
0,5484 * 8.906 + 0,4516 * 9374 = 9117

“Siden 2012 har danske dyrlæger politianmeldt 385 tilfælde, hvor der var mistanke om, at en højdrægtig ko var blevet sendt til slagtning. Men det reelle antal må antages at være langt højere, da der sandsynligvis er tale om over tusind højdrægtige køer"

Ud af en prøvestørrelse på 612 malkekøer var 0.7% af køerne i sidste tiendedel af drægtigheden. 0,7% af 156.240 er 1.094.
Statistisk usikkerhed: Det konkluderes i udgivelsen af undersøgelsen, at man med 95% sikkerhed kan sige, at andelen af slagtede malkekøer, der er højdrægtige ved slagtning, er mellem 0,2% og 1,7% (Konfidensinterval 0,2%-1,7%).

Ud af en prøvestørrelse på 504 malkekøer var 0.6% af køerne i sidste tiendedel af drægtigheden. 0,6% af 156.240 er 937.

Det vægtede gennemsnit af de to prøver er:
0,5484 * 1.094 + 0,4516 * 937 = 1.023

Forbehold

Anima mener, at undersøgelsen af de 612 malkekøer er en statistisk valid undersøgelse, som indikerer, at antallet af ulovlige slagtninger af højdrægtige køer i Danmark med stor sandsynlighed er væsentlig højere end de 385 politianmeldte tilfælde siden 2012(OBS: der er ikke nødvendigvis faldet dom i alle anmeldte sager).

Vi anerkender, at det estimerede antal af ulovlige slagtninger er behæftet med en vis usikkerhed.
Det skyldes, at der vil være en vis usikkerhed forbundet med at fastslå den helt præcise alder på fosteret, og det kan derfor være problematisk at fastslå præcis, om koen befinder sig i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden eller et par dage før denne.
I undersøgelsen af de 612 køer er usikkerheden dog mindre, da resultaterne blev valideret ved at indhente inseminationsdatoer for køerne. I praksis betyder usikkerheden, at nogle af de over 1000 køer kan være nogle dage fra at være i den sidste tiendedel af graviditeten. I de tilfælde er der således ikke tale om ulovlige slagtninger. Omvendt gælder usikkerheden også den anden vej, hvormed der kunne være tale om flere køer.
De dyrevelfærdsmæssige problemer er imidlertid de samme, uagtet om koen er i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden eller få dage fra. 
På dette stadie i drægtigheden vil både koen og kalven opleve velfærdsproblemer i forbindelse med transport og slagtning - også selv der er et par dage, til praksissen reelt kan kaldes ulovligt. Det kan være svært for både landmænd og dyrlæger at fastsætte en præcis dato, og af denne grund mener Anima, at usikkerheden bør komme køer og kalve til gode i de tilfælde, hvor der er mistanke om, at en ko er i sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

En rapport foretaget af Freitag et al. ved Fachhochschule Südwestfalen5 indikerer yderligere, at ovenstående velfærdsproblemer ikke kun begrænser sig til den sidste tiendedel, men kan gælde hele sidste trimester af perioden - altså de sidste tre måneder. 
På baggrund af dette har man i Tyskland udvidet forbuddet mod slagtning af gravide køer til at omfatte de sidste tre måneder af graviditeten af hensyn til både køer og kalves velfærd.
Implementerede man denne lovgivning i Danmark, ville det være muligt at minimere hvis ikke fuldstændig undgå antallet af køer, der sendes til slagtning i sidste tiendedel af graviditeten såvel som få dage før sidste tiendedel, hvor der stadig er dyrevelfærdsmæssige problemer forbundet med både transport og slagtning af en malkeko og de facto dens ufødte unge.

Materialer

I kampagnen benytter vi blandt andet videomateriale fra et slagteri, der viser, hvordan det ser ud, når en gravid malkeko slagtes, og hendes kalv fjernes. Videoen er lavet af vores kollegaer fra L214 Frankrig og viser proceduren på et fransk slagteri. Der findes ingen danske optagelser af dette.
OBS: Videoen kan ses her, men vi gør opmærksom på, at det er yderst ubehagelige billeder og ikke alle kan tåle at se dem.


Retsinformation
Saxmose Nielsen 2018. Slagtning af drægtige kvæg - prævalens og årsager.
Saxmose Nielsen et al. 2019: Slaughter of Pregnant Cattle in Denmark: Prevalence, Gestational Age, and Reasons
Landbrug & Fødevarer 2018: “Statistik 2017 - Okse- og kalvekød”
Freitag et al. (2014). Forschungsberichte  des  Fachbereichs Agrarwirtschaft Soest Nr. 34. Rapporten er betalt af Ministeriet for klimabeskyttelse, landbrug, natur og forbrugerbeskyttelse i Nordrhein-Westfalen

Vær med! Skriv under og stop de ulovlige slagtninger af højgravide malkekøer i Danmark!

Stop de ulovlige slagtninger af højgravide malkekøer i Danmark